Zák. 106/1999 Sb.

Autor: Antonín Doležal <obec(at)dolnivilimec.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 10. 08. 2008

Povinně zveřejňované informace

Obsah:

 1. Oficiální název povinného subjektu

 2. Důvod a způsob založení

 3. Organizační struktura

 4. Kontaktní spojení

 5. Číslo účtu úřadu

 6. Identifikační číslo organizace (IČO)

 7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

 8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

 9. Žádosti o informace

 10. Příjem žádostí a dalších podání

 11. Opravné prostředky

 12. Formuláře

 13. Návrhy pro řešení nejrůznějších životních situací

 14. Nejdůležitější předpisy

 15. Sazebník úhrad za poskytování informací

 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 17. Seznam organizací (které obec spravuje)


Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v § 5 stanovuje první základní část povinně zveřejňovaných informací:

§5

Zveřejňování informací

  (1) Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a ve svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je obecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, tyto informace:

a) důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost,

b) popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí,

c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,

d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,

e) přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,

f) sazebník úhrad za poskytování informací,

g) výroční zprávu za předchozí kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací (§18)

Citace ze zákona č. 106/1999 Sb


 1. Oficiální název povinného subjektu

OBEC DOLNÍ VILÍMEČ


 1. Důvod a způsob založení

Právním základem současného postavení Obce Dolní Vilímeč je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č. 128/2000 Sb. o obcích.

Obec Dolní Vilímeč je územním samosprávným společenstvím občanů, veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby – v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Obec Dolní Vilímeč má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Obec Dolní Vilímeč vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona, a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.


 1. Organizační struktura

Zastupitelstvo Obce Dolní Vilímeč má 9 členů a kontrolní a finanční výbor


 1. Kontaktní spojení

a) kontaktní poštovní adresa - Obecní úřad Dolní Vilímeč 47, 588 56  TELČ

b) telefon - 567 318 836

c) fax - 

d) E-mail - dolni.vilimec@tiscali.cz

e) webová prezentace - www.dolnivilimec.wz.cz


 1. Případné platby můžete poukázat:

1466101369 / 0800


 1. Identifikační číslo organizace (IČO):   

00373656


 1. Daňové identifikační číslo (DIČ):

317 - 00373656


 1. Rozpočet v tomto a předchozím roce

rok 2001

rok 2002


 1. Žádosti o informace

Písemnou formou  adresu obecního úřadu.


 1. Příjem žádostí a dalších podání

Písemnou formou  adresu obecního úřadu.


 1. Opravné prostředky

 


 1. Formuláře

 1. Přihlašovací lístek k trvalému pobytu - .zip  .doc  .pdf

 2. Hlášení o stěhování - .zip  .doc  .pdf

 3.  


 1. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

 


 1. Nejdůležitější předpisy

Směrnice pro hospodaření obce (popisové vzory)

Směrnice starosty Obecního úřadu v Dolní Vilímči, kterou se stanovuje způsob přijímání petic adresovaných obecnímu úřadu

Zřizovací listina jednotky sboru dobrovolných hasičů Dolní Vilímeč

Zřizovací listina Místní knihovny v Dolní Vilímči

Knihovní řád Místní knihovny v Dolní Vilímči

Vyhlášky:


 1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Cena není stanovena


 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Nebyla žádána žádná písemná informace.


 1. Seznam organizací

http://www.vysocinatourism.cz/index.php?akce=clanek&id_clanek=551